การประชุมวิชาการ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 5 Techcon 2019

Date:[2019-07-26]

"Techcon 2019 ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่นคงด้วยการวิจัยและพัฒนา" 
การประชุมวิชาการ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 5 26 กรกฏาคม 2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดการประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5(TECHCON 2019) “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวต้อนรับ และผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวเปิดงาน
 
Keynote Speaker โดยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมือนสิน ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม เรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง "วิวัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านยานยนต์"
 
งานนี้มีนักวิชาการร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย จำนวน 250 ชิ้น TECHCON 2019 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!