พัฒนาครูให้เป็นโค้ชกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศูนย์บริการวิชาการ การจัดการสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยใช้ Google Application

Date:[2019-07-23]

พัฒนาครูให้เป็นโค้ชกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “การจัดการสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยใช้ Google Application” พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์เทคโนโลยี Cloud เพื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์” วิทยากรโดยทีมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
โดยมีคุณครูจากโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อยเข้าร่วมงาน 30 ท่าน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนวัดท่าพระ 
- โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
- โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
- โรงเรียนวัดดีดวด
- โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
- โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
- โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง
- โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
- โรงเรียนวัดอินทาราม
 
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!