นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาปัญญาประดิษฐ์กับความคิดทางการตลาด (AI Marketing)

Date:[2019-05-21]

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดสัมมนาหัวข้อ 
“ปัญญาประดิษฐ์กับความคิดทางการตลาด” (AI Marketing) 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง AI กับนักศึกษา เพราะวันนี้ AI ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้ว
วิทยากรโดยอาจารย์ปฏิยุทธ พรามแก้ว 
คณะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ให้การต้อนรับและเปิดงานสัมมนา
โดยอาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ 
ผู้ช่วยคณบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!