นักศึกษา วทส. เข้าร่วม Winter Holiday Camp 2019 ที่มหาวิทยาลัย Da-Yeh ของไต้หวัน

Date:[2019-04-06]

นักศึกษา วทส. เข้าร่วม Winter Holiday Camp 2019 ที่มหาวิทยาลัย Da-Yeh ของไต้หวัน 
 
มหาวิทยาลัย Da-Yeh (DYU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1990 (พ.ศ. 2533)  DYU มุ่งสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งการบูรณาการมนุษย์กับเทคโนโลยี การฝึกทำงานจริง และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม DYU มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมี 7 วิทยาเขต และ 35 คณะวิชา มีคณาจารย์และนักศึกษารวมประมาณ 13,000 คน
 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Winter Camp 2019 ที่ DYU ระหว่างวันที่ 8 - 17 มีนาคม 2562 โดยมีอาจารย์ Nanda Lal Banik หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนำนักศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติรวม 15 คนเข้าร่วมค่ายวิชาการนี้ เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างนี้อาจารย์ Nanda ได้เข้าพบหารือกับศาสตราจารย์ Chien-Jong Shih คณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และศาสตราจารย์ ดร. Fang Kai Chang หัวหน้าคณะกรรมการบริหารด้านต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยเฉพาะในด้านหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
ในระหว่างการร่วม Winter Camp 2019 นักศึกษา วทส. ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสร้างเกมสามมิติ การเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ AR / VR การใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อผลิตสบู่และยากันยุง การทำขนม การทำกาแฟ การพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน และอื่น ๆ โดยตลอดระยะเวลา 10 วัน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี
DYU  กำลังดำเนินการเพื่อขยายความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการกับต่างประเทศ และได้แสดงความสนใจที่จะลงนามความร่วมมือ MoU กับ วทส. เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การทำวิจัยร่วม และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น
 
เพิ่มเติมคลิก 
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!