คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

Date:[2019-03-07]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้นำ นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย  
#สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
#สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
#สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
#สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
#สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
และ #สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และได้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงของการผลิตไฟฟ้า ทั้งในเรื่องของการควบคุมสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการ บำรุงรักษาของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย #กฟผ#เขื่อนศรีนครินทร์#กาญจนบุรี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!