STC เปิดพื้นที่ บริการวิชาการ พัฒนาความยั่งยืนให้ชุมชนวัดดีดวด

Date:[2019-01-26]

#STC เปิดพื้นที่ #บริการวิชาการ พัฒนาความยั่งยืนให้ชุมชนวัดดีดวด
 
ตัวแทนชุมชน #วัดดีดวด เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชมวัดดีดวด” โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาชุมชมให้ยั่งยืน และสามารถดูแลตนเองได้
 
#IamSTC #ศูนย์บริการวิชาการ 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!