คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์

Date:[2018-12-04]

พิธีมอบเสื้อกาวน์
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และเสื้อช็อปแก่นักศึกษา #สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 
ภายใต้บรรยายที่อบอุ่น

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ
และมีความภาคภูมิใจในบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ
 
และมีคุณธรรมจริยธรรม
อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา
มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 
#คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!