ศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา

Date:[2018-06-15]

ศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
จัดขึ้นที่ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยมี ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีเป็นประธาน และ รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ กล่าวรายงาน และในงานมีการนำเสนองานของนักศึกษาที่ได้ Best Practice อีกด้วย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!