โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

Date:[2018-05-04]

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น


โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!