หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (STC-UBI)จัดโครงการการทำธุรกิจเทคนิคการปลูกมะม่วงแบบออร์แกนิกส์เพื่อการส่งออก

Date:[2018-04-29]

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC-UBI)
จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561
หลักสูตร “การทำธุรกิจเทคนิคการปลูกมะม่วงแบบออร์แกนิกส์เพื่อการส่งออก”
 
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!