โครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ

Date:[2018-02-19]

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
ได้จัดทำโครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 9201 ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
กำหนดการ
เวลา 8.45-9.00 น.  ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
เวลา 9.00-9.05 น.  กล่าวรายงาน โดย  กล่าวรายงาน โดย รศ ดร. รุจา ผลสวัสดิ์
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เวลา 9.05-9.10 น.  กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
เวลา 9.10-10.20 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
                               เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
                                โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
เวลา 10.20 - 10.30 น. พักทานอาหารว่าง
เวลา10.30 - 11.30 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
เวลา11.30 - 12.00 น.  คณาจารย์ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
 
ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน   62 คน

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!