วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรับน้องใหม่ชวนน้องปลูกป่าสานสัมพันธ์พี่น้อง STC2017 อย่างสร้างสรรค์ปลูกป่าลดโลกร้อน

Date:[2018-01-27]

           ราชบุรี – เทคโนโลยีสยามรับน้องใหม่ชวนน้องปลูกป่าสานสัมพันธ์พี่น้องอย่างสร้างสรรค์ปลูกป่าลดโลกร้อน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรักความสามัคคี ปลูกฝังให้ทุกคนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้สร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนดิน
               ( 26 ม.ค. 61 ) นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ราชบุรี นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายณรงค์ ครองชนม์ ประธานที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิกอาสาสมัครฝนหลวง และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมปลูกป่าบริเวณสนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี โดยมีนายจิตศักดิ์ อนุศาสนานันท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษา โครงการชลประทานที่ 13 ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2017 เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นของทั้งวิทยาลัย ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความมีจิตอาสาเกิดภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง รวมถึงได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ต่อชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่านักศึกษารู้ถึงปัญหาของสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้นจากธรรมชาติ โดยร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงการพัฒนากิจกรรมรับน้องที่ไม่มีการแสดงออกถึงความรุนแรง การปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เกิดความสร้างสรรค์มากขึ้นในสังคมไทย และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องจากการทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
            นายแสงสุรีย์ แก้วจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวถึงโครงการรับน้องแบบสร้างสรรค์ว่า เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อสร้างสรรค์ความรักความสามัคคี ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ที่ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องแบบใหม่ สำหรับในปี 2559 องค์การนักศึกษาได้จัดกิจกรรม โครงการรับน้องจิตอาสาปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ เป็นปีแรก เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นการปลูกฝังให้ทุกคนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับปีนี้ได้นำนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 มาจัดกิจกรรมรับน้องโดยการนำต้นกล้าไม้มีทั้งต้นสัก ต้นคูณ ต้นไม้อีกหลายชนิด จำนวน 300 ต้นมาปลูก พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยปลาที่ได้สนับสนุนพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 75,000 ตัว เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้มีความสวยงามร่มรื่น 
////////////////////////////////////////////
Cr. พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!