ฝ่ายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ICT แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียน

Date:[2018-01-11]

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ ICT แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียน" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 9021 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

โดยมี ดร.นภาพิไล ลัทธศักดิ์ศรี วิทยากรพิเศษด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!