โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti

Date:[2018-01-03]

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ
ห้องประชุม9702  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ภาคเช้า
• หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
• การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบ Manual
• แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
• การเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
      • การแปลงไฟล์จาก *.doc/*.docx เป็น *.txt
      • การเพิ่มไฟล์ฐานสำหรับการวิเคราะห์ (add documents)
• การสร้าง Quotation และ การลงรหัสแบบต่างๆ
     • Create Freecode(s)
• Enter Code Name(s)
• Code In Vivo
• Select Code(s) from List
• Last Used Code(s)
• Auto Coding
• การสร้าง Memo
 
ภาคบ่าย
• การวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์เสียง
• การวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์ภาพ/ภาพยนตร์
• การแสดง Code และ Quotation
• การสร้าง Family
• การสร้าง Conceptual Diagram ด้วย Network views
• การเรียกดู /ใช้ Code with Quotation / Family
• การเรียกใช้ Code Primary Documents Table (แสดงความถี่ของ Code จำแนกตามไฟล์)
• การ Export / Import Code (XML) 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!