นักศึกษาวทส.เข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ ACC KORE

Date:[2017-10-06]

3 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้แก่ นางสาววาสนา บุญลาม นักศึกษาคณะบัญชี นางสาวธัญสุดา ลุนพิจิตร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนายวรพล อินทนาม คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ ACC KOREA ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2560 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย คีร์กีสถาน มาเลเซีย และมองโกเลีย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษา เสริมทักษะด้านการบริหารจัดการ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!