คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Tech Startup Club

Date:[2017-09-14]

วันที่ 14 กันยายน 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Tech Startup Club เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ (Tech Startup) สามารถสร้างสรรค์ พัฒนา และนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจ โดยจัดอบรมในหัวข้อ “Digital Transformation-Digital Marketing” โดยคุณชลทิศ เขื่อนแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท เอบอร์โรว์ จำกัด ณ ห้อง 9201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!