วทส.เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร CTSDI และ TICA โดย Mr. Ros Peth ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา (Cambodia-Thai Sills Development Institute : CTSDI)

Date:[2017-08-23]

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เวลา 16.00 น.
รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณบดีคณะเทคโนโลยี และทีมคณาจารย์ นักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร CTSDI และ TICA โดย Mr. Ros Peth ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา (Cambodia-Thai Sills Development Institute : CTSDI) ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติของวิทยาลัย และ Ms.Sayan Kongkoy ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement หรือ MOA)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!