คณะศิลปศาสตร์ กับกิจกรรมประกวดหนังสั้น บัณฑิตไทยไม่โกง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1

Date:[2017-08-01]

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ในกิจกรรมประกวดหนังสั้น โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และได้รับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!