วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (TechCon 3rd) และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ (iTech 1st)

Date:[2017-07-29]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (TechCon 3rd) และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ (iTech 1st)

"คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี" (Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with Thechnologies) . โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษจาก พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ กรรการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายในงานมีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่ง ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เมื่อพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!