โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

Date:[2017-07-27]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัด โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม สามฐาน
ฐานที่ 1 ณ ห้อง 5302
ฐานที่ 2 ณ ห้อง 7208
ฐานที่ 3 ณ ห้อง IOT
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!