เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ส่วนประกอบของเครื่องหมาย
วงกลมจำนวน 4 วง
จุดวงกลมจำนวนมากจะอยู่ระหว่งวงกลมที่ 1 และวงกลมที่ 2
ชื่อสถาบันภาษาไทย "วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม"
ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ "SIAM TECHNOLOGY COLLEGE" อยู่ส่วนตรงกลาง
รูปจักร เป็นรูปแบบของจักรที่มีการเลื่อนไหว ภายในวงกลมอยู่ระหว่างวงกลมที่ 3 กับวงกลมที่ 4
ลูกโลกอยู่ด้านในจักร อยู่ภายในวงกลมที่ 4
แผนที่ประเทศไทย อยู่บนลูกโลก
ความหมายในการออกแบบเครื่องหมาย
จุดกลม หมายถึง การรวมพลังทางด้านบุคากรและความคิดสร้างสรรค์เพื่อบริหารและพัฒนาสถาบัน
จักร หมายถึง วิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อเกหตุการณ์ในสังคมโลการภิวัตน์
ลูกโลก หมายถึง ความเป็นสากลในสังคมของสถาบันการศึกษาและวิชาการ
แผนที่ประเทศไทย หมายถึง ประชากรไทยที่ควรได้รับการศึกษาในสยามประเทศและตรงตามชื่อของสถาบัน "สยาม"

alt


สีประจำวิทยาลัย คือ เหลืองและน้ำเงิน


alt
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)