ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 นี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จะจัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในงานจะมีการให้โอวาทโดยท่านอธิการบดี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะต่างๆ การบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม “ก้าวแรกนอกรั้วไม่ต้องกลัวอะไร” พร้อมเยี่ยมชมการออกบู๊ธรับสมัครตำแหน่งงานจากหน่วยงานภายนอก การแนะนำหลักสูตรปริญญาโท ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กยศ. กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 แต่งกายสุภาพด้วยชุดนักศึกษา แล้วเข้าปัจฉิมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

Date: 2016-06-01

ไม่มีเอกสารประกอบ