นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับได้ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศภาคม 2559 เวลา 08.00-16.00น. บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยขอให้นักศึกษามาติดต่อขอรับด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ 


ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 

Date: 2016-05-27


Download