พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตร
         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ทั้งนี้ เพื่อให้พิธีประทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จสมบูรณ์อย่างสมพระเกียรติ  จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเตรียมตัวเข้ารับประทานปริญญาบัตร
         ดังนั้น เพื่อให้พิธีประทานปริญญาบัตรครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงอย่าง สมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอแจ้งกำหนดการวันรายงานตัว และวันฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งข้อปฏิบัติ รวมถึงการเช่า/ตัดชุดครุย ดังนี้

1.บัณฑิตที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร
        -  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
        -  ไม่มีภาระผูกพันกับวิทยาลัย (ด้านการเงิน พัสดุอุปกรณ์การเรียนและปฏิบัติการ)

2.กำหนดการฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
        การฝึกซ้อมย่อย  
              วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
            08.00 – 09.00 น.    รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม
            09.00 – 12.00 น.    ปฐมนิเทศ และชมวีดีทัศน์การฝึกซ้อม
            12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
            13.00 – 13.30 น.    ตั้งแถวบริเวณสนามกีฬาฯ และเดินแถวเข้าหอประชุมใหญ่
            13.30 – 16.30 น.    ฝึกซ้อมกระบวนการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
            17.00            จัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน

        การฝึกซ้อมใหญ่
              วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
            08.00 – 09.00 น.    รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
            09.00 – 10.00 น.    ตั้งแถวที่บริเวณสนามกีฬาฯ และเดินแถวเข้าหอประชุมใหญ่
            10.00 – 12.00 น.    ฝึกซ้อมกระบวนการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
            12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
            13.00 – 14.00 น.    ฝึกซ้อมกระบวนการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
                        ตามกำหนดการ เสมือนวันประทานปริญญาบัตรทุกขั้นตอน
            14.00 – 15.00 น.    ถ่ายรูปหมู่ ณ อนุสาวรีย์ ดร. ณรงค์ มงคลวณิช
3.กำหนดการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
              วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
            10.00 – 11.00 น.     รายงานตัวเข้ารับประทานปริญญาบัตร
            11.00 – 12.00 น.    ตั้งแถวที่บริเวณสนามกีฬาฯ และเดินแถวเข้าหอประชุมใหญ่
            14.00 น.        เข้ารับประทานปริญญาบัตร


 

 

ประกาศโดย : สำนักงานทะเบียนและประมวลผล

Date: 2012-12-04


Download