นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดยอนุมัติสำเร็จการศึกษา  วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และเรียนครบหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยอนุมัติสำเร็จการศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2555 (ตามรายชื่อแนบ) โปรดยื่นเอกสารขอ  ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามเอกสารคำร้อง พร้อมส่งรูปถ่าย   สวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 ใบ  ที่งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อดำเนินการจัดทำใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2555 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารอ้างอิงด้านล่าง

 

ประกาศโดย : สำนักทะเบียนและประมวลผล

Date: 2012-11-24


Download