เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จะจัดสอบธรรมศึกษาในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ในช่วงเช้าดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงให้วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นวันทำงานปกติ (ในช่วงเช้าจัดสอบธรรมศึกษา ในช่วงบ่ายมการเรียนการสอนตามปกติ ใช้ตารางสอนวันเสาร์) โดยให้หยุดชดเชยวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 แทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
 

 

 

โดย:ฝ่ายวิชาการ

Date: 2012-11-14

ไม่มีเอกสารประกอบ