ประกาศ ให้นักศึกษาผู้กู้ กยศ.และ กรอ. ทุกคนที่ยังไม่ได้ยื่นกู้หรือเซ็นต์เอกสารแบบลงทะเบียนค่าเทอม ในภาคการเรียนที่ 2/2555 ให้นักศึกษามาติดต่อดำเนินการตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 หากเลยกำหนดนักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ

 

โดย.สำนักกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

Date: 2012-11-10

ไม่มีเอกสารประกอบ