บัณฑิตที่มีรายชื่อตามประกาศหน้า Web ทะเบียน เข้ารับประทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
           วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดให้ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ดำเนินการตัด/ให้เช่าชุดครุยผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2221-4133 หรือ 0-2623-5299  E-mail : excellence_shop@hotmail.com
            ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต้องมาติดต่อ เช่า/ตัดครุยกับร้านที่วิทยาลัยฯ กำหนดเท่านั้น เพื่อให้รูปแบบครุยวิทยฐานะของแต่ละคณะถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
            1. วันวัดตัวเพื่อเช่า/ตัดครุยวิทยฐานะ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดไว้ 2 ครั้ง ดังนี้
            ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้อง 9202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เน้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่สภาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาก่อนเดือนมกราคม 2557)
            ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้อง 9202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เน้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่สภาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาในเดือนมกราคม 2557)
             2. วันรับชุดครุยวิทยฐานะ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้อง 9202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
             3. ราคาชุดครุยวิทยฐานะ ทางร้านได้กำหนดราคาไว้ ดังนี้
                         -    กรณีเช่า ค่าเช่าชุดครุย 800 บาท ค่าประกัน 1,000 บาท
                         -    กรณีเช่าตัด ค่าเช่าตัดชุดครุย 1,200 บาท ค่าประกัน 1,500 บาท
                         -    กรณีตัดใหม่โดยไม่เช่า ค่าตัดชุดครุย 2,800 บาท
                         -    ค่าเช่าสูทสากลสีดำเฉพาะบัณฑิตชาย 500 บาท ค่าประกัน 1,000 บาท
 

 

โดย. สำนักทะเบียนและประมวลผล สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-878-5027

Date: 2013-11-12

ไม่มีเอกสารประกอบ