ประกาศงานทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง   การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
------------------

        นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2555 อนุมัติจบหลักสูตร วันที่ 29 มีนาคม 2556 และสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2555 อนุมัติจบหลักสูตร วันที่ 25 มิถุนายน 2556 โปรดยื่นเอกสารคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และชำระ       ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามเอกสารคำร้อง พร้อมส่งรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 5 ใบ  ที่งานทะเบียนและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1 เพื่อดำเนินการจัดทำ   ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556

            ประกาศ  ณ  วันที่  19 กันยายน 2556


                               (นางสาวสุมาตรา  ศุภขจรวนิช)
                            รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

 

Date: 2013-09-21

ไม่มีเอกสารประกอบ