เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และถือเป็นภารกิจของอาจารย์ทุกท่านในการทำวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ จึงกำหนดให้ต้องดำเนินการ ดังนี้

Date: 2013-09-12

ไม่มีเอกสารประกอบ