เรื่อง  การลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่ 2/2556

     การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 2/2556 กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 26 ตุลาคม 2556  เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1  งานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนดำเนินการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
1.    นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับใบลงทะเบียน  กรอก รหัส/รายวิชา กลุ่มเรียน
2.     นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามตรวจสอบ และนำเสนอหัวหน้าสาขาวิชา ลงนามรับรอง
3.    กรณีนักศึกษากู้ กยศ. กรอ.  ต้องผ่านหน่วยงาน กยศ. เพื่อลงนามรับรองการกู้
4.    นักศึกษานำใบลงทะเบียน ส่งงานทะเบียนและประมวลผล  เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าระบบ
5.    นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการเรียนที่งานการเงิน โดยชำระด้วยเงินสดเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระ    (ขั้นต่ำตามที่งานการเงินกำหนด)  
6.    กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2556  หากพ้นกำหนดนี้แล้ว      งานทะเบียนฯ จะทำการถอนรายวิชาออกจากระบบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบตามระเบียบ    ของวิทยาลัยฯ

            ประกาศ  ณ  วันที่   6  กันยายน  2556


 
                     
โดย. สำนักทะเบียนและประมวลผล
 

Date: 2013-09-07

ไม่มีเอกสารประกอบ