นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ.,กรอ.
ที่ประสงค์กู้ปีการศึกษา 2556/2 ให้มายื่นกู้ในระบบ
ได้ที่ห้อง กยศ.ขยายเวลาถึงวันที่29 กันยายน 2556นี้

*หมายเหตุ นักศึกษาที่มาติดต่อแต่งกายให้เรียบร้อย

Date: 2013-09-04

ไม่มีเอกสารประกอบ