อบรมบัญชีเก็บชั่วโมงCPD
คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาทางการบัญชี เรื่อง “การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)”
 
วิทยากรโดย ดร.เดชา โลจน์สิริศิลป์
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 -16.30 น.
ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองการนับชั่วโมงจากสภาวิชาชีพบัญชีชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี 6 ชั่วโมง (รหัสหลักสูตร 6211-04-015-00)
ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไปท่านละ 1,200 บาท (รวม VAT อาหารกลางวันและของว่าง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2878-5071-72 
 
Date: 2019-11-07

ไม่มีเอกสารประกอบ