เรื่อง   กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
--------------------------------------
 
ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีประกาศ ที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันที่  ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เนื่องจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประชวรจึงไม่สามารถเสด็จมาประทานปริญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ นั้น 
 
บัดนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงมีพระอาการดีขึ้นตามลำดับคณะแพทย์มีความเห็นว่ายังสมควรได้รับการฟื้นฟูพระวรกาย และให้ทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกสักระยะหนึ่งวิทยาลัยมีความสำนึกในพระกรุณาคุณเป็นล้นพ้น และเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งอันหาที่สุดมิได้ที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยตลอดมา
 
ทั้งนี้ เพื่อให้พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสำเร็จลุล่วงด้วยดี
วิทยาลัยจึงกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ 
 
สำหรับรายละเอียดกำหนดการและการนัดหมายต่างๆ ดังนี้
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560-2561
 
การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ชุดนักศึกษา ชุดสุภาพ) 
 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
             (ทุกคณะ ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี )

มหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)   : วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญาตรี) : วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
 
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีประสาทปริญญาบัตร
06.30-08.30  น.   บัณฑิตและมหาบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัว และเข้าหอประชุม ใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
09.00-09.30 น.  ปฐมนิเทศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2560-2561 โดยประธานกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม 
09.30-12.00 น.  - ชี้แจ้งขั้นตอนและข้อปฏิบัติของการรับปริญญาบัตร 
                         - เริ่มซักซ้อม การเดิน การทำความเคารพ และ    อื่นๆ 
12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. - ลงทะเบียนและตั้งแถวเข้าหอประชุมใหญ่ ชั้น 4  (เริ่มตัดรายชื่อ ครั้งที่ 1)
13.30-17.00 น. - ซักซ้อมการรับปริญญาบัตร ขึ้นเวที ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และรับฟังคำแนะนำต่างๆ 
 
การฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ชุดครุยวิทยฐานะ) 
ณ หอประชุมกองทัพเรือ
06.00-07.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ลงทะเบียนตั้งแถวและถ่ายรูปหมู่ 
07.00-10.30 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ถ่ายรูปหมู่กับผู้บริหารและคณาจารย์ ตามคณะต่างๆ 
11.00 น. มหาบัณฑิตรายงานตัว 
12.00 น. บัณฑิตรายงานตัวลงทะเบียนและเดินเข้าหอประชุมกองทัพเรือ  (ตัดรายชื่อครั้งที่ 2)
12.30-17.00 น. พิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกประการ 
17.00-20.00 น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 
กำหนดวันรับประสาทปริญญาบัตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ชุดครุยวิทยฐานะ) 
09.30-10.30 น.  บัณฑิตและมหาบัณฑิต ลงทะเบียน (ตัดรายชื่อครั้งที่ 3)
11.00 น. มหาบัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวขึ้นห้องเจ้าพระยา 
12.30 น. บัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวขึ้นห้องเจ้าพระยา 
14.30-14.45 น.  อธิการบดีกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ณ เวทีหอประชุมกองทัพเรือ 
15.00-15.30 น. ผู้บริหารและคณาจารย์ต้อนรับประธานในพิธี 
16.00-18.00 น. พิธีประสาทปริญญาบัตร 
18.00 น. ส่งประธาน 
เสร็จพิธี 
 
 
การเดินทางในวันฝึกซ้อมและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร

- ขอความร่วมมือผู้สาเร็จการศึกษา และญาติของผู้สาเร็จการศึกษา เดินทางโดยรถประจาทางหรือ รถรับจ้างส่วนบุคคล เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและสถานที่จอดรถ ซึ่งวิทยาลัยฯต้องขอภัยในความไม่ สะดวกมา ณ ที่นี้

ระเบียบการแต่งกายผู้สาเร็จการศึกษาสาหรับเข้าพิธีรับประสาทปริญญาบัตร

- ขอให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้ศึกษาและทาความเข้าใจในระเบียบการแต่งกายสาหรับเข้า พิธีประสาทปริญญาบัตรล่วงหน้าก่อนวันเข้ารับการฝึกซ้อมเข้ารับประสาทปริญญาบัตร ดังนี้

- การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย ให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่งกายชุดสุภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ห้ามสวม กางเกงยีนส์ เสื้อยืดและรองเท้าแตะ ผู้สาเร็จการศึกษาหญิงควรสวมรองเท้าท่ีจะใช้ในวันพิธีประสาท ปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความเคยชิน

- การแต่งกายในวันฝึกซ้อมใหญ่ ผู้สาเร็จการศึกษาแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ดังนี้

ผู้สาเร็จการศึกษา ชาย สวมชุดสากลสีดาหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ภายในเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทของวิทยาลัยฯ สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ ถุงเท้าสีดาไม่มีลวดลาย สวมครุย วิทย ฐานะทับ ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ห้ามไว้ผมยาว ห้ามไว้หนวดเครา ห้ามทาไฮไลท์สีผมหรือทาสีผม

ผู้สาเร็จการศึกษา หญิง ระดับปริญญาโท สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว สวมกระโปรงสีดาหรือ สีกรมท่า คลุมระดับหัวเข่า ผ่าหลังทับซ้อน ส่วนระดับปริญญาตรี สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว สวมกระโปรง สีดาหรือสีกรมท่า คลุมระดับหัวเข่า ผ่าหลังทับซ้อน กระดุมเสื้อต้องใช้กระดุมของวิทยาลัยฯ ติดกระดุม ที่คอและติดเข็มวิทยาลัยที่อกด้านขวา สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น สีดาไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหัว ไม่ควรสวม รองเท้าส้นสูงเกิน ๒ นิ้ว ควรสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันฝึกซ้อมกับวันพิธีประสาทปริญญาบัตรคู่เดียวกันเพื่อให้ เกิดความเคยชินและสวมถุงน่องสีเนื้อและสวมครุยวิทยฐานะทับ ห้ามสวมวิกผมและห้ามทาไฮไลท์สีผมหรือ ทำสีผม

ผู้สาเร็จการศึกษา หญิง-มุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบได้ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว มีรัดข้อมือ สวมกระโปรงสีดายาว ผ้าคลุมศีรษะสีดาและสวมครุยวิทยฐานะทับ

ผู้สาเร็จการศึกษา ที่เป็นข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ สวมเครื่องแบบขาวได้ตามระเบียบ ของข้าราชการที่ตนเองสังกัด

ผู้สาเร็จการศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ หากได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” และมีความประสงค์จะแต่งกายตามยศเข้ารับประสาทปริญญาบัตรต้องนาคาส่ังมาแสดงต่อ วิทยาลัยฯในวันขอสาเร็จการศึกษา

***ผู้สาเร็จการศึกษา ที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ การเข้ารับประสาทปริญญาบัตร

 
 
*** รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบ  
Date: 2019-11-02


Download