ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่อง  การพิจารณาสถานภาพของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
-----------------------------------------------------------------
           เพื่อให้การพิจารณาสถานภาพของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 และ28 แห่งข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการศึกษา   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดที่ 6 สถานภาพนักศึกษา ข้อ 25.1 การจำแนกสภาพนักศึกษา หมวดที่ 7   การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 28.2 การประเมินผลการศึกษา และข้อ 13 เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงให้นักศึกษาที่มีสถานภาพไม่สมบูรณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวกับคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ผศ.ดร.สุวรรณี จริยะพร) ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ 02-878-5076, 09-1881-5166 ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 และวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาดังกล่าวเข้าประชุมเพื่อรับฟัง แนวทางการเรียนการสอน การจัดทำค้นคว้าอิสระ และการสำเร็จการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ได้ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ตามข้างต้น และไม่ได้เข้าประชุมตามที่กำหนด จะถูกพิจารณาตามกระบวนการพ้นสภาพนักศึกษาต่อไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 26 กันยายน 2562
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Date: 2019-09-27


Download