ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ ๐๐๓๓/๒๕๖๒ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลที่พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของวิทยาลัยเข้ามาใช้หรือกระทำการใดในสถานที่และบริเวณอันเป็นที่ทำการของวิทยาลัย โดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยมิได้รับอนุญาต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Date: 2019-08-08


Download