ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับคณะบัญชี จัดโครงการ
“การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด”
กิจกรรมที่ 3 หัวข้อ
การจัดทำบัญชีทรัพย์สินสำหรับวัดดีดวด
 
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562
วิทยากรโดย
อาจารย์ประจำคณะบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้อง 9904 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
 

 

Date: 2019-07-02

ไม่มีเอกสารประกอบ