“การพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (Coach) ที่มีประสิทธิภาพ”
ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ช
 
เพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อยเพื่อใช้บูรณาการการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
 
โดย. รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-15.00 น.ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
Date: 2019-06-11

ไม่มีเอกสารประกอบ