สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “Financial Innovation and Business Intelligent”
ในอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมทางการเงิน และรูปแบบของธุรกิจอัจฉริยะ โดยเฉพาะเรื่องสกุลเงินดิจิทัล ที่ปัจจุบันมีหลายร้อยสกุลเกือบทั้งหมด โดยบล็อกเชน คือ ผู้อยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลง

วิทยากรโดย
- ดร. ทิพย์ประภา เหรียญเจริญ เศรษฐกร ธนาคารแห่งประเทศไทย

- อาจารย์กฤษฎา เครือชาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#อยากรู้เรื่องบล็อกเชนเข้าร่วมฟังสัมมนาที่STC #siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

รายละเอีดยเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

Date: 2019-06-05

ไม่มีเอกสารประกอบ