ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ตรวจพบว่ามีบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่มิได้มีส่นเกี่ยวข้องกับวิทยาลัย นำตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของวิทยาลัยไปใช้ในกิจการเชิงพาณิชย์หรือกิจการอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางวิทยาลัยก่อน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียและทรัพย์สินของวิทยาลัย หรืองค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบ 

Date: 2019-05-31


Download