"อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย" กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
 
- คณะบัญชี #สาขาวิชาการบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ #สาขาการเงินและการธนาคาร
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม STC
 
ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา
เรื่อง อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
 
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
Date: 2018-12-13

ไม่มีเอกสารประกอบ