โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ
       กิจกรรมที่ 6 - 7 เรื่อง อบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.
 ณ  ห้องสัมมนาใหญ่และสัมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ
*******************************
เวลา 08.30 - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09.15 น. ชมวีดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ
เวลา 09.15 - 09.30 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิสุทธิ์ มงคลวานิช
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เวลา 09.30 - 10.00 น. กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ
  - รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี 
เวลา 10.00 -12.00   น. อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน
เวลา 12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.00  น. แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
         (STC Sumo Robotics Challenge 2018)
เวลา 16.00 - 16.30  น.    มอบรางวัล และเกียรติบัตร
   กล่าวปิดงาน
                *******************************
หมายเหตุ  :   กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
รายละเอียดการแข่งขัน (ตามเอกสารแนบ)
สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  ดาวน์โหลดใบสมัคร
Date: 2018-11-02


Download