พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ  หอประชุมใหญ่  ชั้น ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
กำหนดการตามเอกสารแนบ 
 
หมายเหตุ
ผู้บริหารสวมใส่ครุยวิทยฐานะ
เวลา ๑๒.๔๕ น. เรียนเชิญผู้บริหารที่มีรายชื่อร่วมพิธีบนเวที พร้อมกัน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเมื่อพร้อมเริ่มพิธีจะมีเจ้าหน้าที่เรียนเชิญเข้าสู่หอประชุม
การแต่งกายของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกท่าน สูทวิทยาลัย
นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัยฯ
ผู้แทนนักศึกษาถือพานดอกไม้พานธูปเทียน ฝึกซ้อมในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
Date: 2018-08-31


Download