วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก อาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ โดยใช้ชื่อว่า"โรงเรียนช่างกลสยาม" และ ได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" ในเวลาต่อมา ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. 
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
กำหนดการ
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. 
- รับศีล/รับพร 
- ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๙ รูป 
 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
- บรรเลงดนตรีไทย
- จุดธูป เทียน วางพวงมาลัย และกล่าวแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึง 
ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยาม
(ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม)
- เครือญาติวางพวงมาลา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วางพวงมาลัย และ พวงมาลา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวางพวงมาลัยและพวงมาลา
- มหาวิทยาลัยสยามวางพวงมาลา 
 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
- กลุ่มเครือญาติและสมาคมศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษา
- การแสดงของนักศึกษา ๓ สถาบัน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 
หมายเหตุ : ๑. กรรมการสภาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติแต่งกายชุดสูทพิธีการหรือชุดสุภาพสีเข้ม 
๒. จอดรถได้ที่สยามเทค (อยู่ก่อนถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) 
๓. บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติทั้ง ๓ สถาบัน รับของที่ระลึกบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๔. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 
Date: 2018-08-03

ไม่มีเอกสารประกอบ