กำหนดการวัดตัวเพื่อเช่า /เช่าตัด/ ตัดชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
ในวันเสาร์ที่ ๑๔  กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารแนบ 
Date: 2018-06-19


Download