ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ดังเช่นเคย ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ
    ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา  2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย วิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการเบื้องต้น ดังนี้


    -    วันพฤหัสบดีที่  12  กรกฎาคม 2561 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภาวิทยาลัย    เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาครั้งสุดท้าย                
    -    วันจันทร์ที่  1  ตุลาคม  2561 พิธีซ้อมย่อย ระดับปริญญาตรี    
                              ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
                              วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

    -    วันอังคารที่  2  ตุลาคม  2561 พิธีซ้อมย่อย ระดับปริญญาโท    
                               ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
                               วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

    -     วันพุธที่  3  ตุลาคม  2561 พิธีซ้อมใหญ่  ถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษากับผู้บริหาร
                           และงานเลี้ยงแสดงความยินดีฯ
                           ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ


    -     วันศุกร์ที่  5  ตุลาคม  2561 พิธีประทานปริญญาบัตรฯ
                            ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

 

เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Date: 2018-05-12


Download