กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

****************************

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

****************************
08.00 – 09.15 น.    นักศึกษาลงทะเบียน หน้าหอประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

09.15 – 09.30 น.    ชมการแสดงจากนักศึกษารุ่นน้อง จำนวน 1 ชุด

09.30 – 09.35 น.    กล่าวรายงานการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ
                              โดย อาจารย์อุบลวรรณ  สุวรรณ  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

09.35 – 09.50 น.    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท    
                              โดย ศ.ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาน  นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

09.50 – 10.10 น.    กล่าวแสดงความยินดี  โดย
                             - อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช  อธิการบดี                
                             - รศ.ดร.จุไรรัตน์  ดวงเดือน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
                             - รศ.ดร.รุจา  ผลสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

10.10 – 10.50 น.    เสวนาโต๊ะกลม  แสดงความยินดีกับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปี 2560
                              พร้อมแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโท  โดย คณบดีคณะเทคโนโลยี /คณบดีคณะบัญชี /
                              คณบดีคณะศิลปศาสตร์ /คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ /
                              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีกรโดย ผศ.ดร.โอภาส  กิจกำแหง คณบดีคณะบริหาร
10.50 – 11.00 น.    ชี้แจงกระบวนการขอจบการศึกษา และการเตรียมความพร้อมเข้ารับประทานปริญญาบัตร โดย อาจารย์สมทรัพย์  จิวประสาท หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและประเมินผล

11.00 – 11.30 น.    การบรรยายพิเศษ “กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากับผู้สำเร็จการศึกษา”
                                 โดย อาจารย์กานต์  วัฒนะประทีป  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

11.30 น            เยี่ยมชมบูธการสมัครงานของหน่วยงานภายนอก
                           ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


                โดยธนาคารกรุงไทย
                          เยี่ยมชมบูธการสมัครงานของหน่วยงานภายนอก ณ บริเวณหน้าหอประชุมชั้น 4
                                          อาคารเฉลิมพระเกียรติ


หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
            การแต่งกาย    -ผู้บริหาร ชุดสูทสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
            -คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เสื้อสีน้ำเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ตัวล่าสุด)


                          เยี่ยมชมบูธการสมัครงานของหน่วยงานภายนอก ณ บริเวณหน้าหอประชุมชั้น 4
                                          อาคารเฉลิมพระเกียรติ


หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
            การแต่งกาย    -ผู้บริหาร ชุดสูทสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
            -คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เสื้อสีน้ำเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ตัวล่าสุด)

Date: 2018-04-21

ไม่มีเอกสารประกอบ