วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภททุนเรียนดี ทุนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และทุนโควต้าคณะ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            1.จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือระดับอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
            2.มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่วิทยาลัยระบุในคุณสมบัติของผู้รับทุนแต่ละประเภท (ตามเอกสารหลักเกณฑ์การขอทุนของวิทยาลัย
            3.มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา 2561

            นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นนักศึกษาทุนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.siamtechno.ac.th และเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณารับทุนตามหลักเกณฑ์การให้ทุน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานการตลาดและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

 

เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

 

Date: 2017-10-14


Download