โดยนักศึกษาท่านใดมีเรื่องร้องเรียน สามารถดาวน์โหลดหรือกรอกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาส่งกลับมาที่วิทยาลัยได้เลย

 

 - เอกสารแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน

 

 

Date: 2017-09-16

ไม่มีเอกสารประกอบ