ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและวิทยาลัยรับเข้าศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ และได้รับวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสังคมโดยรวมในอนาคต โดยวิทยาลัยให้ทุนประเภทต่างๆ แก่นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและวิทยลัยรับเข้าศึกษาทุกปีการศึกษา นับแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัย รายชื่อมีดังนี้ 

Date: 2013-05-02


Download